علمی-تحقیقی

علمی-تحقیقی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:16  توسط خانم علیمرادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:15  توسط خانم علیمرادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:14  توسط خانم علیمرادی  | 

طرح درس پیش

نام درس: زیست شناسی پیش دانشگاهی (2)                                                            زمان اجراء:90دقیقه

موضوع درس : باکتریها                                                                                     تعداد فراگیران: 28 نفر

کلاس: پیش دانشگاهی                                                                                        صفحات کتاب: 241 تا 246

مقطع تحصیلی:پیش دانشگاهی

مشخصات

1-      کلی: آشنائی فراگیران با باکتریها

2-      رفتاری: فراکیران بعدازاتمام درس قادر خواهند بودویزگی باکتریها را نام برند.انواع باکتریها را نام برده ومقایسه کنندوبرای هر یک مثال بزنند.

اهداف

1-      روش تدریس: روش همیاری وتلفیق آن با استفاده از پروزه چند رسانه ای در کلاس درس

2- رسانه های آموزشی: رایانه – نرم افزارهای چندرسانه ای نظیر Multimedia builder  ویا  Enterprise وCD آموزشی معلم ساخت –کتاب درسی و......

انتخاب

پرسش از مباحث قبلی وپرسش از ساختمان و ویزگیهای باکتریها ویا انواع آنها  

ارزشیابی تشخیصی

1-      دانش آموزان به گروههای 4تا6 نفره نقسیم شوند. اعضای گروه باید به عنوان یک تیم با همدیگر کار کنند.

2-      اهداف کلی وجزئی این بخش برای فرا گیران مشخص گردد.

3-      کلیه اعضای گروهها قسمت مورد نظر رامطالعه کنند.

4-      اعضای هر گروه به بحث وتفسیر انواع باکتریها وویزگیهای آنها بپردازند.

5-      معلم با استفاده از برنامه Net support school یک شبکه کوچک در کلاس ایجاد کرده وCD آموزشی خود که دارای تصاویر متحرک - انیمیشن و فلش و...... است رااجراء کرده وساختمان وانواع باکتریها را به کمک آن وبا استفاده از روش فعال (باکمک فراگیران) آموزش می دهد.

6-      با استفاده از آزمون تعاملی که درپروزه پیش بینی شده است در هر مرحله بعد از آموزش یک روش می توان وضعیت فراگیران را سنجید.  

مراحل اجراء 

1-      ارزشیابی

الف) مرحله ای: بعد از آموزش انواع باکتریها وساختمان آنها با کمک آزمونهای طراحی شده درCD معلم ساخته میزان درک فراگیران را از باکتریها را بررسی میکند .

ب) پایانی : آزمون از کل محتوای فصل به عمل آید.     

2- نمره گذاری:

معلم می تواند برای نمره گذاری چک لیست ساده ای طراحی نماید. این چک لیست مجموعه ای از معیارهائی خواهد بود که ضوابط لازم برای دستیابی به سطح معینی ازموفقیت را ارائه می دهند. برای هر معیار موجود در چک لیست باید دامنه ای مشخص شود. معلم می تواند براساس ارزشیابی انجام شده بویزه در مرحله الف برای هر گروه نمره ای در نظر گرفته وآن را به طور یکسان برای همه افراد درنظر بگیرد ویا اینکه هر فرد را بر اساس عملکرد در گروه ودرک عمیق مطالب ارزشیابی نموده ونمره مناسب را تعیین نماید.  

فعالیتهای تکمیلی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:9  توسط خانم علیمرادی  | 

طرح درس پیش دانشگاهی

نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه ) درس...........................

 

مشخصات كلي

طرح درس شماره :

عنوان درس:انرژي وجانداران

موضوع درس:انرژي بين جانداران جريان دارد

 

صفحات:202و201و200

تاريخ اجرا:15/11/87

مجري طرح:

 

كلاس:پيش دانشگاهي

تعداد دانش‌آموزان :30

مدت تدريس:70 دقيقه

 

فعاليت‌هاپيش ازتدريس

تدوين‌ هدف‌هاي رفتاري

فراگير پس ازپايان درس قادر خواهد بود:

1- انواع موجودات را ازنظر كسب انرژي به چند گروه تقسيم مي‌كنند.

2- منظور ازشارژ انرژي چيست؟

3- متابوليسم به چه فرآيندهايي گفته مي‌شود؟

4- مقايسه موجودات اتوتروف وهتروتروف

5- با شكسته شدن مولكول‌هاي مواد غذايي انرژي به چه صورت تبديل مي‌شود.

6- انرژي به چه صورت درمولكول‌هايATP ذخيره وچگونه آزاد مي شود.

تعيين  فضاي آموزشي

كلاس

شيوه‌هاي تدريس

دانش‌آموزان درگروه‌هايي درس را مورد بررسي قرار مي‌دهند وبعد با كمك آنها تدريس مي‌شود.

وسايل كمك  آموزشي

گچ وتخته پاك كن وcd كه فيلمي درمورد موجودات زنده نشان مي‌دهد.

زمان

 

فعاليتهاي حين تدريس

نحوه شروع وزمينه سازي(مقدمه)

درمورد اكوسيستم وچگونگي روابط موجودات وزنجيره غذايي صحبت شده وپرسيده مي‌شود موجودات هركدام انرژي خودرا چگونه بدست مي‌آورند.

10

ارزشيابي تشخيص وآماده‌سازي

انرژي به چه شكلي وارد اكوسيستم مي‌شود.اين انرژي به چه صورت وارد بدن موجود زنده مي شود وچگونه منتقل مي شود.

10

ارائه درس جديد

1-جانداران به طور مستقيم يا غير مستقيم انرژي خودرا از نور خورشيد مي‌گيرند. به اين ترتيب كه اين انرژي طي فتوسنتز وارد اتوتروف‌ ها وهتروتروف ها آن مواد را مصرف كرد وطي عمل تنفس سلولي انرژي آن را آزاد مي‌كنند.

30

فعاليت‌هاي بعداز تدريس

فعاليتهاي تكميلي (جمع بندي ونتيجه گيري)

شكل تجزيه نشاسته وآزادشدن انرژي ازATP توضيح داده شده وگفته مي‌شود با شكستن مولكولهاي غذايي انرژي درپيوند بين فسفاتهايATP ذخيره مي‌شود.

10

ارزشيابي تكويني

موجودات اتوتروف وهتروتروف را مقايسه كنند. وبگويند اتوتروف‌ها چگونه انرژي نوراني را به شيميايي تبديل مي‌كنند.

5

تعيين تكليف

به دانش‌آموزان گفته مي‌شود يك زنجيره غذايي وشكل آزاد شدن انرژي ازATP را رسم كنند.

5

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:7  توسط خانم علیمرادی  | 

طرح درس سال سوم

بسمه تعالی

 طراحی آموزشی ( طرح درس روزانه )

 1- ماده درسی : زیست شناسی ، 2- پایه : سوم ، 3- هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان با ساختمان و عملکرد گوش ، زبان ، بینی ، 4- موضوع درس : مطالعه اندام های حسی ، 5- نام و نام خانوادگی : میترا روشنی ، 6- زمان : 90 دقیقه ،                 7- منابع : زیست شناسی 2 و آزمایشگاه ، صفحات 68 – 64

 

8- هدف های جزئی : از دانش آموز انتشار می رود که :

     - با بخش های مختلف گوش آشنا شود و نقش هر یک را درک کند .

     - چگونگی حفظ تعادل را به کمک گوش بفهمد .

     - با سازمان دهی گیرنده های چشایی و عملکرد آنها آشنا شود .

     - چگونگی احساس بوی مواد را بفهمد .

 

9- هدف های رفتاری ( براساس حیطه شناختی ، عاطفی ، و روانی حرکتی ) : از دانش آموز انتشار می رود که :

     - بخش های مختلف گوش را نام برده و نقش هر یک را توضیح دهد .

     - چگونگی حفظ تعادل را له کمک گوش توضیح دهد .

     - سازمان دهی گیرنده های چشایی و عملکرد آن ها را در زبان توضیح دهد .

     - چگونگی احساس بوی مواد را توضیح دهند .


+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:4  توسط خانم علیمرادی  | 

باسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي گروههاي آموزش متوسطه استان اصفهان

 

آزمون كتبي هشتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي وكارگاهي استان اصفهان – فروردين 86

 

40 سئوال چهارگزينه اي زيست شناسي   مدت پاسخگوئي : 35 دقيقه

 

 

((توجه : اين آزمون نمره منفي ندارد))

 

1-در مقطع ميكروسكوپي از برش عرضي برگ ، برگ شمعداني را چگونه از برگ تره تشخيص مي دهند؟

الف ) در تره پارانشيم نرده اي برروي پارانشيم اسفنجي قراردارد .

ب ) در تره تمام فضاي ميان برگ با پارانشيم نرده اي پر شده است .

ج ) در برگ شمعداني پارانشيم اسفنجي تمام فضاي ميان برگ را پرنموده است

د ) در برگ شمعداني پارانشيم نرده اي برروي پارانشيم اسفنجي قرار گرفته است .

 

2- كدام ماهيچه از هر دوسطح (پشتي و شكمي ) بدن ديده مي شود ؟

الف ) جناغي – ترقوي پستاني         ب ) دلتايي              ج ) مورب خارجي       د ) توام

 

3- براي مشاهده اثر 2CO برشدت فتوسنتز معمولاً از چه نمونه اي استفاده مي شود؟

الف ) سرخس          ب ) خزه                      ج ) جلبك                     د ) قارچ

 

4- پايك هاي مغزي در كجاي مغز قرار دارند؟

الف ) در زير برجستگي حلقوي                               ب ) در بالاي برجستگي حلقوي

ج ) در بخش پيشين نيمكره هاي مخ                           د) در زير رابط پينه اي

 

5- در زير ميكروسكوپ نوري چگونه مي توان با مشاهده جريان خون در يك بخش از باله ماهي دمي سرخرگ را از سياهرگ تفكيك كرد؟ازروي .........

الف )  رنگ خون                                                 ب ) قطر رگ

ج ) جهت جريان خون                                          د ) ضخامت ديواره رگ

 

 

 

6- در تشريح مغز چگونه مي توان رابط سه گوش را ديد؟

الف ) بابرش 2 تا 3 ميلي متري بصورت طولي برروي سطح شكمي مغز.

ب ) بين تالاموس ها ورابط سفيد پيشين قابل مشاهده است .

ج ) در زير جسم پينه اي ديده مي شود.

د ) بابرش عرضي برروي نيمكره هاي مخ وجسم پينه اي .

 

7- در برش عرضي ريشه ذرت موقعيت پريسيكل ( دايره محيطيه ) كجاست ؟

الف ) بين دستجات آوند ي        ب ) روي آندودرم         ج ) زيردرون پوست          د ) زيرپوست

 

8- دريك بشركه مساحت دهانه آن 10 سانتي متر مربع وارتفاع آب موجود در آن 8 سانتي متر است ، 400 عدد پارامسي وجود دارد ، تراكم اين جمعيت در هر سانتي متر مكعب چند عدد است ؟

الف ) 5                ب ) 50                        ج ) 32                       د ) 40

 

9- با برداشتن كدام بخش مغز بطن چهارم ديده مي شود؟

الف ) رابط سه گوش         ب ) مخچه                  ج ) بصل النخاع          د ) برجستگي حلقوي

 

10- گروه خوني فردي كه داراي آنتي ژن B برسطح گلبول هاي قرمز وآنتي D در پلاسماي آن باشد با چه آنتي كوريا آنتي كورهايي آگلوتينه مي شود ؟

الف ) آنتي A و آنتي D          ب ) آنتي B                ج ) آنتي A              د ) آنتي B و آنتي D

 

11- در لوله گوارش كرم خاكي بعداز سنگدان كدام بخش قراردارد؟

الف ) چينه دان                   ب ) معده                  ج ) روده                    د ) كيسه هاي معده

12- سطح خارجي پل مغزي وسطح داخلي جمجمه وستون مهره ها به ترتيب هريك از كدام لايه پوشيده شده است ؟

الف ) نرم شامه – سخت شامه – سخت شامه            ب ) سخت شامه – نرم شامه – سخت شامه

ج ) سخت شامه – نرم شامه   - نرم شامه                 د) نرم شامه – نرم شامه – سخت شامه

 

13- كياسماي بينايي در كدام سطح مغز ودر كجا واقع شده است ؟

الف ) پشتي بالاي هيپوفيز     ب ) شكمي بالاي هيپوفيز             ج ) پشتي پايين هيپوفيز  د) شكمي پايين هيپوفيز

 

 

14- جايگاه كدام كليه در بدن انسان بالاتر از ديگري است وبخش حجيم پايين رو لوله هنله در كدام بخش كليه است ؟

الف ) كليه راست – بخش قشري                               ب ) كليه راست بخش مركزي

ج ) كليه چپ – بخش قشري                                     د) كليه چپ – بخش مركزي

 

 

15- بعداز خارج كردن قلب از آبشامه كدام لايه ي قلب از سمت خارج قابل مشاهده است ؟

الف ) پريكارد             ب ) ميوكارد                   ج ) آندوكارد             د ) پر ده بافت پوششي

 

16- اگر چهار ميله طلايي در استخوان درشت ني يك موش تازه متولد شده ( همانند شكل زير ) كاشته شود فاصله كدام ميله ها بارشد موش تغيير مي كند؟

الف ) 1و2

ب ) 3و2

ج ) 4و3

د ) 1و3

17- اگرهسته زايشي يك دانه گرده داراي 12 كروموزم باشد در آنتروزوئيد آن چند كروموزم وجود خواهد داشت؟

الف ) 6                 ب ) 12                      ج ) 24                       د ) 48

 

18- شته ها از كدام لايه ي ساقه مواد غذايي مورد نياز خود را به دست مي آورند؟

الف ) كامبيوم آوندي                                         ب ) لايه خارجي روي كامبيوم آوندي

ج ) متناسب با سن گياه از لايه هاي متفاوت            د) لايه داخلي زير كامبيوم آوندي

 

 

19- كدام يك از بافت هاي گياهي زير داراي ديواره سلولي ضخيم همراه با ليگنين است ؟

الف ) كلانشيم وچوب پنبه                                  ب ) كلانشيم و لوله هاي غربالي

ج ) اسكلرانشيم وچوب پنبه                                 د ) اسكلرانشيم وعناصر آوندي

 

 

20

 – جدول زير ميزان CO2 جذب شده يا آزاد شده توسط گياهان در شرايط نوراني يا تاريكي در سه دماي مختلف را نشان مي‌دهد ؟

30

15

5

دما 0C

5/2

8/2

1/1

CO2 خالص دريافتي در نور mg  g-1h-1

4/2

8/0

2/0

CO2 آزاد شده در تاريكي mg  g-1h-1

 

با اين فرض كه ميزان تنفس اين گياهان در شرايط نوري و تاريكي همسان است . كدام گزينه ها صحيح هستند :

 دما اثري بر روي ميزان جذب CO2 در شرايط نوري ندارد .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در 0c15 ، 6/3 ميلي گرم بر گرم در ساعت است .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در 0c15 ، 2 ميلي مترگرم بر گرم در ساعت است .

 ميزان فتوسنتز در تمامي دماها از ميزان تنفس بيشتر است .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در دماي  0c15 ، 8/2 ميلي گرم بر گرم در ساعت است .

الف ) I و III

ب) II و V

ج ) III و IV

د ) II و IV

21 – در شكل زير جدول برش عرضي ريشه يك گياه نشان داده شده است . خطوط 1 تا 6 نشان دهنده بخش ها و پيكان شماره 7 نشان دهنده مسيري در درون ريشه است . كداميك از عبارت هاي جدول زير( الف تا هـ )توضيح صحيحي از تصوير ارائه مي دهند ؟

 

 

1

2

3

4

5

6

7

الف

كرك (تار)

پوست

آبكش

لايه ريشه زا

آندودرم

اپيدرم

مسير آب و قندها

ب

تار كشنده

پوست

چوب

آندودرم

نوار كاسپاري

اپيدرم

مسير آب ومواد معدني

ج

تار كشنده

پوست

چوب

نوار كاسپاري

لايه ريشه زا

اپيدرم

مسير آب ومواد معدني

د

تار كشنده

پريدرم

آبكش

آندودرم

نوار كاسپاري

اپيدرم

مسير هورمون هاي گياهي

هـ

تار كشنده

آندودرم

چوب

اپيدرم

نوار كاسپاري

پريدرم

مسير آب ومواد معدني


 

22- كدام جمله در ارتباط با نمودار روبرو درست است .

 تشكيل گامت در انسان

 تشكيل گامت در پيدازادان

 تشكيل گامت در ملكه زنبور عسل

تشكيل هاگ در رشد ونموسرخس ها

الف ) و              ب ) و                       ج ) و          د ) و و

23- در چه زماني يا درچه مكاني هستك را مي توان مشاهد كرد؟

الف ) درهنگام ميوز

ب ) در سلول هاي گياهي پير

ج ) در سلول هاي جانوري پير

د ) در هنگام طويل شدن سلول هاي گياهي

24- تعداد كروموزم ها در آندو سپرم اوليه دانه كاج ............................. است .

الف ) هاپلوئيد              ب ) ديپلوئيد                    ج ) تريپلوئيد                   د ) پلي پلوئيد

25- كدام يك از موادزير به مركز ساقه هاي  چوبي نزديك تر است ؟

الف ) آبكش نخستين                                                      ب ) آبكش پسين

ج ) چوب پسين                                                          د ) چوب نخستين

26- دونوع ماهيچه در حركت كرم خاكي شركت دارند . وقتي كرم خاكي به جلو حركت مي كند، نخست بخش هاي جلو بدن خودرا منقبض مي كند وبصورت لوله اي طويل در مي آورد ( ) وسپس پشت خود را مي كشد ( ) به ترتيب در  و  كدام ماهيچه ها منقبض (c) وكدام منبسط ( r) مي شوند؟

 

 

ماهيچه حلقوي / ماهيچه طولي

ماهيچه حلقوي / ماهيچه طولي

الف )

r/c

c/r

ب )

r/c

r/c

ج )

c/r

c/r

د )

c/r

r/c

 

 


 

27- در هنگام تشكيل ادرار در كليه پستانداران ، بيشترين ميزان باز جذب آب در كدام بخش از نفرون صورت مي گيرد؟

الف ) لوله پيچ خورده نزديك                                              ب ) لوله پيچ خورده دور

ج ) لوله هنله                                                                    د) لوله جمع كننده ادرار

28- در مولكول فسفوليپيد به ترتيب چند عدد فسفات وچند دم آب گريز وجود دارد؟ ( از راست به چپ )

الف )    2و1                     ب ) 1و2                   ج ) 2و2                      د ) 1و1

29- در قلب كدام يك  از جانوران زير دو دهليز ويك بطن وجود دارد ؟

الف ) گنجشك ووزغ                                                 ب ) وزغ وماهي كپور  

  ج ) سفره ماهي وماهي آزاد                                        د) وزغ وسمندر

30- سيتوكالا زين B يك ماده شيميايي است كه ريز رشته هاي درون سلول را شكسته وخرد مي كند . اين ماده شيميايي در كدام فرآيند سلولي بيشترين آسيب را ايجاد مي كند؟

الف ) همانند سازي  DNA                              ب ) دوك هاي ميتوزي تشكيل شده

ج ) تقسيم سلول                                            د ) تشكيل صفحه سلول

31- اگر يكي از سلول هاي دستگاه گوارش ملخ 24 كروموزم داشته باشد احتمالا كدام گزينه تعداد كروموزم هاي اسپرم ملخ را نشان مي دهد؟

الف )  11              ب ) 6                     ج ) 48                       د ) 4

32- كروموزم هاي يك فرد با ميكروسكوپ نوري در طي اينترفاز به سختي مشاهده مي شوند. زيرا....

الف ) DNA هنوز مضاعف نشده است .  

 ب ) مواد هسته آنها دربخش هاي سلول پخش شده اند .

ج ) كروماتيدهاي خواهري تا شروع تقسيم با هم جفت نشده اند .

د ) مواد هسته اي به صورت رشته هاي بسيار طويل وباريك اند .

33- غلظت يون كلسيم در يك سلول %3/0 و غلظت آن در محيط اطراف سلول %1/0 مي باشد اين سلول از چه طريقي مي تواند كلسيم بيشتري بدست آورد ؟

الف ) انتشار                         ب ) انتشارتسهيل شده         ج ) انتقال فعال            د ) اسمز

34- اگر مدت انقباض بطن ها به 2/0 ثانيه كاهش يافته وزمان استراحت به 3/0 ثانيه برسد تعداد ضربان قلب در دقيقه چه مقدار خواهد بود؟

الف ) 75                  ب ) 50                    ج )120                         د ) 100

35-در كدام جانوران ، حجم ريه ها در تمام مراحل تهويه تقريباً ثابت است ؟

الف ) حشرات                        ب ) پرندگان                     ج ) پستانداران           د ) خزندگان

 

36- در سلول هاي جگر ما اندامكي وجود دارد كه حاوي آنزيم خاصي است . كار اين آنزيم كمك به تنظيم مقدار قندي است كه از سلول هاي جگر به جريان خون آزاد مي شود .

آنزيم هاي ديگري نيز در اين اندامك وجود دارند كه داروهاومواد شيميايي مضر را تجزيه مي كنند كدام يك از گزينه هاي زير اين اندامك را نشان مي دهد؟

 

 

 

 

 

 

37- طرح زير، چرخه زندگي گياهان آوندي را نشان مي دهد .

 

 

                                                                             گياه هاپلوئيد

                                      واقعه  

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    واقعه III

                                    واقعه II                                                                   

 

 

                                                                           گياه ديپلوئيد

 

 

واقعه يك

واقعه‌ي دو

واقعه‌ي سه

الف )

گامت زايي

رشد

ميتوز

ب )

تمايز

لقاح

ميوز

ج )

ميوز

لقاح

تمايز

د )

تمايز

ميوز

رشد

 

 

38- بررسي ميكروسكوپي يك نمونه بافت ناشناخته وجود ماستوسيت ها را در آن نشان داد .  نمونه مورد نظر چه نوع بافتي مي تواند باشد؟

الف ) استخواني       ب) رشته اي سست          ج ) غضروفي        د ) پوششي استوانه اي

 

39- كليه ها مواد غذايي و2O مورد نياز خود را از كدام رگ تامين مي كند ؟

الف ) سرخرگ آوران        ب ) سرخرگ آئورت          ج ) سرخرگ كرونر          د ) سرخرگ وابران

 

40- در راسته كبوتر شكلان به ترتيب تعداد كليه – كيسه صفرا- بيضه – اويدوكت ( مجراي تخمك بر) چند است ؟

الف ) 2-0-2-1          ب ) 2-1-1-2           ج ) 1-2-2-1               د ) 2-1-2-0

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:38  توسط خانم علیمرادی  | 

آزمون کتبی

1- در كدام جانور زير پرده ديافراگم وجود ندارد؟

الف- كبوتر                  ب- هوش              ج- خرگوش                  د- كانگورو

2- در سرخرگ‌هاي وابران كليه و سرخرگ ششي به ترتيب چه خوني جريان دارد؟

الف) تيره- روشن                      ب) روشن- روشن              ج) تيره- تيره           د) روشن- تيره

3- در كدام جانور قلب به صورت لوله‌اي شكل در اطراف مري مشاهده مي‌شود؟

الف) ملخ                             ب) كرم خاكي                  ج) ماهي               د)پلارناريا

4- باز وبسته شدن روزنه‌ها به ترتيب براساس كدام فرآيند در سلول‌هاي نگهبان روزنه اتفاق مي‌افتد؟

الف) پلاسموليز- تورژسانس                    ب) تورزژسانس- پلاسموليز

ج) تورژسانس- تورژسانس كم                  د) تورژسانس زياد- پلاسموليز

5- اگر در چرخه ضربان قلب فقط زمان انقباض بطن‌ها به 5/0 ثانيه تغيير يابد تعداد ضربان قلب در هرثانيه را محاسبه كند.

الف) 1                 ب)2                    ج) 60                 د) 75

6- محققي PH خون سياهرگي معده و پانكراس سگي را پس از يك وعده غذايي اندازه‌ گيري كرد، وضعيت PH در اين دو سياهرگ به ترتيب كدام خواهد بود؟

الف) اسيدي- قليايي              ب)‌اسيدي- اسيدي          ج) قليايي- قليايي            د) قليايي- اسيدي

7- سلولهاي همراه و كلرانشيم به ترتيب به كدام بافت‌هاي گياهي تعلق دارند؟

الف)‌ پارانشيم- پارانشيم        ب)‌كلانشيم- پارانشيم         ج) آبكش- كلانشيم            د) كلانشيم- كلانشيم

8- براي ايجا د يك توده باكتري( كلني) كدام روش پيشنهادي صحيح‌تر است؟

الف) حركت سواب به صورت زيگراگ بر روي محيط كشت.

ب) كوچك كردن اندازه سواب نمونه‌برداري

ج) اسپري كردن توده باكتري برروي محيط كشت.

د)‌تقسيم‌ بندي محيط كشت.

9- برش‌هاي زير كه مربوط به سلول‌هاي آندودرمي ريشه مي‌باشد، به تريب به كدام يك از گزينه‌ها تعلق دارد؟

 الف)‌ذرت- لوبيا                   ب) لوبيا- ذرت

                                               ج) لوبيا- شمعداني              د) سير- ذرت

10- در برش عرضي برگ شمعداني چگونه مي‌توان اپيدرم فوقاني و تحتاني را از يكديگر تشخيص داد؟

الف)‌از روي شكل سلول‌هاي اپيدرم                        ب)‌از روي تعداد سلول‌هاي اپيدرم

ج) از روي تجمع كلروپلاست‌ها                            د) از روي تعداد سلول‌هاي نگهبان روزنه

11- كدام گزينه مربوط به لوله غربالي مي‌باشد؟

الف) سلول‌هاي زنده بدون هسته- منفذهاي بزرگ سلولي

ب) سلول‌هاي زنده بدون هسته- حركت دوطرفه موادآلي

ج) سلول‌هاي زنده داراي هسته- حركت يك طرفه موادآلي

د) سلول هاي زنده داراي هسته- منفذهاي كوچك سلولي

12- علت اصلي نگهداري بافت‌هاي جانوري در فرمالين چيست؟

الف)‌ضدعفوني كردن نمونه                                            ب) سخت شدن نمونه

ج)‌نفوذپذير كردن نمونه براي رنگ‌آميزي‌هاي بعدي               د) جلوگيري از خروج آب بافت‌ها

13- وجود كدام يك از مواد يا تجهيزات زير در آزمايشگاه ميكروب‌شناسي ضروري ‌تر است؟

الف)‌آب  ژاول               ب) الكل               ج) لامپ فرابنفش(UV)             د) فرمالين

14- در رنگ‌آميزي هسته و سيتوپلاسم، PH رنگ‌هاي انتخابي به ترتيب چگونه است؟

الف)‌اسيدي- بازي                               ب)‌بازي- اسيدي            ج)اسيدي- اسيدي         د) بازي- بازي

15- در برش طولي كامل مغز گوسفند، معمولاً كدام بخش فقط در يك نيمه قرار مي‌گيرد؟

الف) اپي‌فيز         ب) هيپوفيز              ج) بطن چهارم          د) كياسما

16- بافت‌هاي شفاف چشم در داخل به خارج با كدام لايه‌هاي اصلي چشم در ارتباط مي‌باشند؟

الف) صلبيه- مشيميه           ب) صلبيه- شبكيه               ج)‌مشيميه- صلببه           د) مشيميه- شبكيه

17- قورباغه بالغي را تشريح كرده‌ايم و انقباض قلب آن را بررسي كنيم، ابتدا دهليزها و سپس بطن منقبض مي‌شود. توسط يك نخ بين دهليزها و بطن‌ گره مي‌زنيم، كدام مورد زير مشاهده خواهد شد؟

الف) گره ‌زدن تاثيري نخواهد داشت و ابتدا دهليزها و سپس بطن منقبض خواهد شد.

ب) انقباض قلب متوقف خواهد شد، زيرا هماهنگي بين دهليزها و بطن‌ها از بين مي‌رود.

ج) انقباض دهليزها و بطن با يكديگر هماهنگ نخواهد بود و تعداد ضربان بطن كمتر خواهد شد.

د) انقباض دهليزها و بطن همزمان، اما تعداد ضربان آن‌ها كمتر خواهد بود.

18- به ترتيب كدام جاندار يك طناب عصبي پشتي و كدام يك طناب عصبي شكمي است؟

الف) لاك‌ پشت- پروانه        ب) ملخ- لاك‌ پشت            ج) پلاناريا- ملخ          د) مار- وزغ

19- اندازه واقعي يك نمونه 90 ميكرون است، كدام گزينه در مورد آن صادق است؟

الف)‌با چشم غيرمسلح قابل مشاهده است.

ب)‌با بزرگ ‌نمايي 40 ميكروسكوپ قابل مشاهده است.

ج) ‌با بزرگ ‌نمايي 40 ميكروسكوپ غيرقابل مشاهده، اما بزرگ‌ نمايي 100 قابل مشاهده است.

د) ‌با بزرگ‌نمايي كمتر از1000 ميكروسكوپ قابل مشاهده نمي‌باشد.

20- اندازه تصوير بر مبناي مقياس   ، هفت ونيم سانتي‌متر مي‌باشد. اندازه واقعي چند ميلي‌متر است؟

الف)‌                  ب) 4             ج) 25                  د) 5/2

 

21-  در كبوتر به ترتيب تعدا كليه، بيضه، تخمدان و اويداكت (مجراي تخمك بر) چند عدد مي‌باشد؟

الف) 2-2-2-2                     ب) 2-1-1-1              ج) 2-2-1-2                د) 2-2- 1-1

22- يك محقق براي محاسبه تراكم يك محدوده مربعي به ابعاد 10متر  5 نقطه را به طور تصادفي با چهارچوبي به مساحت 1مترمربع نمونه برداري كرد، در هربار نمونه‌برداري اعداد زير را براي گياهان تك‌لپه و دولپه به‌دست آورد. تعداد كل گياهان تك لپه و دولپه در محدوده مورد تحقيق چقدر مي‌باشد؟

 

23- در شكل مقابل علامت سوال كدام گزينه است؟

الف) تار كشنده                          ب)‌كرك                                       

ج)‌ريشه‌فرعي                            د) شاخه جانبي

24- كدام ماهيچه به گوش نزديك تر است؟

الف) دلتايي                     ب) حلقوي چشم          ج) گونه‌اي            د) جناغي- ترقوي- پستاني

25- نسبت تعداد رشته پلي‌نوكلئوتيدي در آنافاز II به آنافاز I در طي ميوز يك سلول ملخ ماده چقدر است؟

الف) 2                         ب}4/1                       ج)4                                   د}2/1      

 

 

سوالات ایستگاهی

ايستگاه 1   

با مطالعه كوپ ميكروسكوپي گياهي به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- كدام اندازه رويشي گياه را نشان مي‌دهد؟

ب- گياه مورد نظر تك‌لپه است يا دولپه؟‌چرا؟

ايستگاه 2

با مطالعه كوپ ميكروسكوپي جانوري به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- كدام نوع بافت اصلي جانوري را مشاهده مي‌كنيد؟

ب- نشانگر ميكروسكوپ كدام نوع گلبول سفيد را نشان مي‌دهد؟

ايستگاه 3

نام استخوانهاي جداشده از اسكلت انسان را بنويسيد.

الف-                                           ب-

ايستگاه 4

نام ماهيچه‌هاي مشخص شده برروي مولاژ ماهيچه‌هاي بدن انسان را بنويسيد.

الف-                                           ب-

ايستگاه 5

نام اندام‌هاي مشخص شده برروي كرم‌خاكي تشريح شده را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

ايستگاه 6

نام بخش‌هاي علامت‌گذاري شده برروي مغز تشريح شده گوسفند را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

ايستگاه 7

نام بخش‌هاي علامت‌گذاري شده برروي قلب تشريح شده گوسفند را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

 

ايستگاه 8

نام ابزارهاي يا مواد آزمايشگاهي موجود را بنويسيد.

الف-                                     ب-

ج‌-                                                                                                                          د-

 ايستگاه 9

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده برروي مولاژ مقابل را بنويسيد.

شماره 1:                                شماره 2:

ايستگاه 10

الف) مولاژ مقابل كدام اندام جانوري را نشان مي‌دهد؟

ب) اين نوع اندام مربوط به چه گروه از جانوران مي‌باشد؟

ج) نام بخش‌هاي مشخص شده برروي مولاژ را بنويسيد.

1-                                      2-

ايستگاه 11

الف- كاربرد درجه‌بندي مشخص شده با شماره 1 چيست؟

ب- عدد مشخص شده برروي عدسي شي(ابژكتيو) چه مشخصه‌اي را نشان مي‌دهد؟

ايستگاه 12

الف- نام بخش‌ مشخص شده برروي مولاژ را بنويسيد.

ب- مولاژ مربوط به يك گل كامل است يا ناقص؟(باذكر دليل)

ايستگاه 13

تصوير روي صفحه مانيتور را بررسي كنيد و دو اشتباه عمدي مربوط به مدل DNA را مشخص كنيد.

1-

 

2-

 

ايستگاه 14

الف- بخش مشخص شده چه اندامي از گياه را نشان مي‌دهد؟

ب- برروي مولاژ (ب) قسمت مشخص شده چه نام دارد؟

ج- بخش مشخص شده هاپلوئيد است يا ديپلوئيد؟

ايستگاه 15

با مشاهده اسلايد مقابل به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- نام جاندار مورد مشاهده را بنويسيد.

ب- اين جاندار يوكاريوت است يا پروكاريوت.

ايستگاه 16

در كدام ظرف، تمامي اجزاي گياهي موجود به يك گياه تك لپه تعلق دارد؟

 

آزمون عملی : ( رنگ آمیزی مضاعف)                                        زمان :35دقیقه

                                                                                                    امتیاز :11

 

تذکر: هریک از فعالیت ها توسط دو داور به طور جداگانه نمره گذاری می شود لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند

 

برش عرضی از نمونه گیاهی که دراختیار دارید تهیه وپس از رنگ آمیزی مضاعف اسلاید تهیه نمایید وبه سولات زیر پاسخ دهید.

 

الف: بهترین اسلاید تهیه شده را بزرگنمایی 40 میکروسکوپ تنظیم نمایید وبه داوران مسابقه نشان دهید

ب: نمونه را برای مشاهده با بزرگنمایی 100یا400 میکروسکوپ تنظیم وبافت فیبررا با نشانگر مشخص وبه داوران مسابقه نشان دهید

 

ج) نمونه بررسی شده دمبرگ است یا ساقه؟ با ذکر دلیل

د) نمونه بررسی شده گیاه چوبی است یا علفی؟ با ذکر دلیل

 

آزمون عملی : تشریح ماهی کپور                                               زمان 30دقیقه

                                                                                               امتیاز :9

 

 

تذکر : هریک از فعالیت ها توسط دوداور به طور جداگانه نمره گذاری می شود لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند

 

الف : قبل از تشریح بخش های زیر را مشخص نمایید وبه داوران نشان دهید

 

1- خط جانبی

2- یک کمان آبششی را خارج کنید وبه سولات داوران در ارتباط با آن پاسخ دهید

 

ب: ماهی را تشریح نموده وموارد زیر را مشخص وبه داوران نشان دهید

1- پیاز آئورتی (سوزن قرمز )

2- قلب ( سوزن سبز )

3- کبد ( سوزن زرد )

4- مثانه ادراری ( سوزن سفید )

 

طراحی آزمایش  1

 

با توجه به شکل زیر آزمایش طراحی کنید که فر آیند انتقال فعال درریشه گیاه را نشان دهد

                                                                                                           زمان :15دقیقه

                                                                                                      امتیاز :6

 

طراحی آزمایش 2                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                       زمان :15دقیقه

                                                                                     امتیاز :9

 

تعدای محیط کشت برای پرورش مگس سرکه   Drosophila  melanogaster  داریم ودر هر محیط تعدادی

تخم ( با ویژگی مشابه) آماده رشد ونمو وجود دارد.

آزمایشی طراحی کنید که تاثیر دما بر شکفتن تخم ها (خروج لارو از تخم ) را درمگس سرکه نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر آزمایش :

 

برای بررسی اثر دما روی متابولیسم جانوران دمای محل زندگی دو جانور را در شرایط آزمایشگاهی از صفر تا پنجاه درجه سانتی گراد تغییر می دهیم هر یک از دو منحنی در نمودار زیر شد ت متابولسم سلول های یکی از دو جانور را نشان می دهد ( شرایط آزمایش کاملا فرضی است)

 

الف ) با توجه به نمودار بالا جدول زیر را کامل کنید (3 امتیاز )

 

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

دمای محیط

38

47

42

 

 

 

 

 

 

7

شدت متابولیسم جانورI

34

32

23

 

 

 

 

 

 

46

شدت متابولیسم جانورII

 

 

 ب) چنانچه دو جانور مورد آزمایش یکی سمندر ودیگری پنگوئن باشد کدام منحنی مربوط به کدام جانور می باشد (با ذکر دلیل ) 4 امتیاز

 

منحنی I  :  ....................................      دلیل:

منحنیII  :  ...................................       دلیل:

 

ج) علت کاهش شدید متابولیسم در منحنی   را در دمای 50 درجه سانی گراد توضیح دهید .( 3امتیاز)

 

مدل سازي :با استفاده از وسايلي كه در اختيار شما قرار داردمدل سه بعدي تقسيم آنافاز ميوز2 در سلول يك گياه دانه دار را با6=n2 را بسازيد.

تذكر ساخت غشاء سلول و ديواه اسكلتي ضرورت ندارد.

   

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:37  توسط خانم علیمرادی  | 

كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان اصفهان                                                     آزمون كتبي نهمين دوره  مسابقات آزمايشگاهي ( زیست شناسی ) استان اصفهان – فروردين 87

تعداد سوالات : 40 سوال چهار گزينه اي                    مدت پاسخگويي : 35 دقيقه

 

 

 

1-‌  پدر يك خانواده كه گروه خوني او از نوع A  است دو پسردارد كه سرم خون يكي از آن دو ، باعث آگلوتينه شدن گلبول‌هاي قرمزپدرشده و خون ديگري سبب آگلوتينه شدن خون پدر نمي‌شود . گروه خوني احتمالي مادر اين خانواده كدام گزينه نمي‌تواند باشد ؟

الف)   Bهوموزيگوس          ب ) A هوموزيگوس          

ج )  A هتروزيگوس                       د ) B  هتروزيگوس

 

2-‌ محلول سودسوزآور يك درصد را به محتويات يك لوله‌ي آزمايش اضافه كرده و سپس دوقطره محلول رقيق سولفات مس را به آن افزوده‌ايم ، اگر رنگ محلول درون لوله‌ي آزمايش بنفش رنگ شود احتمالاً  كدام يك از مواد زير در لوله‌ وجود داشته است ؟

الف) آميلوز                 ب ) آميلاز                 ج ) آميلوپكتين                د ) لوگل

 

3-‌ كاكل بلال در گياه ذرت كدام بخش از اندام‌هاي زايشي است ؟

الف) بساك و ميله                                      ب ) كلاله و خامه

ج )‌ تاژك و آركگن                                د ) گلبرگ تغييرشكل يافته

 

4-‌ در بررسي لام خون انسان معمولاً  كدام يك از  گلبول‌هاي سفيد بزرگ‌تر مي‌باشد  ؟

الف) بازوفيل             ب ) نوتروفيل            ج ) ائوزينوفيل                    د ) مونوسيت

 

5-‌ در تشريح  چشم گاو ،  كدام يك از موارد زير مشاهده مي‌شود ؟

الف) پلك سوم در سمت نزديك به گوش قرار مي‌گيرد .

ب ) قرنيه كاملاً  بيضي و متقارن است .

ج ) تحدب عدسي درسطح پشتي آن بيشتر است .

د ) كره‌ي چشم داراي سه جفت ماهيچه است .

 

6-‌ كدام شكل تصوير ريزوم را نشان مي‌دهد ؟

 

 

 

 

الف)                       ب )                        ج )                        د )

7-‌ شكل مقابل مقطع عرضي كدام اندام گياهي است ؟

الف)‌ساقه دولپه‌اي               

ب ) ريشه دولپه‌اي

ج ) ريشه تك‌لپه‌اي               

د ) ساقه تك‌لپه‌اي

 

 

8- شكل دانه مقابل مربوط به كدام گروه گياهان بوده و عدد كروموزومي بخش ذخيره‌اي آن چيست؟

 الف) ‌نهانزادان – n            

ب ) بازدانگان- n

ج ) دولپه‌اي ها-  n 3          

د ) تك‌لپه‌اي - n 3

 

 

9- براساس نمودار روبرو، چندگرم  KBr  در 200 گرم آب 50 درجه سانتيگراد حل مي‌شود ؟

 

الف) 72                 

ب) 100

ج ) 164      

د ) 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-‌ كدام ماهيچه؛ مخطط اسكلتي است ؟  ماهيچه‌ي ...

الف) كنارموها           ب ) ديواره نايژك           ج ) پيلور              د ) ديافراگم

 

11- بخش نشان داده شده ( شكل روبرو) در خزه ،  معادل كدام قسمت از گياه سرخس است ؟

الف) خودگياه سرخس           

ب) آركگن  

ج ) آنتريدي   

 د ) برگ شاخه

 

 

12- در يك‌لام گسترش خوني انسان ( فروتي خون ) به طورطبيعي كدام يك از انواع گلبول‌هاي سفيد بيشترين و كمترين درصد را به خود اختصاص مي‌دهند ؟  (به ترتيب از راست به چپ )

الف) لنفوسيت – ائوزينوفيل              ب ) مونوسيت -  لوكوسيت

ج )  نوتروفيل – بازوفيل                 د )  اگرانولوسيت – گرانولوسيت

 

13-‌ قوس آئورتي ، در مرغ خانگي در طرف .....  و در گربه در طرف ......   بدن قرار  دارد .

الف) راست - چپ           ب) چپ -  چپ         ج ) چپ – راست       د ) راست – راست

 

 

 

 

14-‌ مشخصات تنفسي يك جوان به اين صورت اندازه‌گيري شده است :

1- هواي جاري : 5/0  ليتر          2- هواي ذخيره بازدمي : 5/1 ليتر  

3- حجم تنفسي در دقيقه : 10 ليتر        4- ظرفيت حياتي : 5  ليتر            5- ظرفيت شش‌ها: 5/6 ليتر

مقدار هواي باقيمانده ( برحسب سي‌سي)  ،  تعداد حركات تنفس در دقيقه و هواي مكمل بر حسب ليتر چقدراست ؟( از راست  به چپ )

الف) 3000-20- 5/1             ب ) 3000-22-5/1       ج ) 1500-22-3          د ) 1500-20-3

 

15- در مورد مشخصات هرساركومر كدام عبارت نادرست است ؟

الف) خط M  وسط يك ساركومر قراردارد          ب ) صفحه هنسن وسط صفحه روشن قراردارد

ج ) خط M  وسط صفحه‌ي روشن قراردارد        د ) خط Z   ميان دوبخش روشن  قرار دارد

 

16- آپانديس به كدام بخش از لوله‌ي گوارش متصل است ؟

الف) روده كور          ب ) قولون پايين‌رو          ج ) راست روده              د ) دوازدهه

 

17- در شكل زير كدام عدد معرف زايده‌ي اپي‌گلوت است ؟

الف)  1                  

ب ) 2

ج ) 3                    

د ) 4

 

 

 

 

 

18- از روي كدام ويژگي‌ها مي‌توان سلول پارانشيمي را از سلول كلانشيمي تشخيص داد ؟

1- ضخامت ديواره نخستين   2- ضخامت ديواره دومين    3- توانايي تقسيم سلول   4- وجود كلروپلاست

الف) 2 و 3              ب ) 1 و 4               ج ) 2 و 4               د ) 1 و 3

19- برجستگي خارجي مچ پا و مچ دست در انسان به ترتيب مربوط به كدام استخوان‌ها است ؟

الف) درشت ني – زند زبرين             ب ) نازك ني – زند زبرين

ج ) درشت ني – زند زيرين              د )  نازك ني _ زند زيرين

20-  درقلب پستاندار ، رابط سرخرگي ( رباط شرياني ) بين كدام دورگ قلب قرارگرفته است ؟

الف)‌سرخرگ ششي و سياهرگ ششي                    

ب ) سرخرگ ششي و سرخرگ آئورت

ج ) سرخرگ آئورت وبزرگ سياهرگ زبرين            

د ) سياهرگ ششي‌و بزرگ سياهرگ‌ زبرين

21- سيتوكالازين B يك ماده‌ي شيميايي است كه ريز لوله‌هاي درون‌سلول را از بين مي‌برد . استفاده از اين ماده بر روي يك كولوني سلولي ، عمدتاً  در كدام فرآيند سلولي اختلال به وجود مي‌آيد ؟

الف) تقسيم سلولي      ب ) تشكيل دوك تقسيم

 ج )‌همانندسازي سلول   د ) تشكيل صفحه  سلولي

22- در شرايط طبيعي درهر شبانه‌روز نوك ريشه‌ي ذرت  104  20  سلول جديد توليد مي‌كند كه 5%  آنها مربوط به كلاهك ريشه هستند . با اين وجود تعداد سلول‌هاي كلاهك ثابت و برابر با 12500 باقي مي‌ماند . كداميك از جمله‌هاي زير با توجه به اطلاعات فوق صحيح مي‌باشد :

1- در نوك ريشه تقسيم ميتوز رخ مي‌دهد .

2- نوك ريشه هر 6/22  ساعت يك‌بار به طوركامل سلول‌هاي خود را عوض مي‌كند .

3-‌ % 95  سلول‌هاي ريشه قبل از آن كه به سلول بالغ تبديل شوند از بين مي‌روند .

4-‌ هر 30 ساعت يك بار تمامي سلول‌هاي نوك ريشه عوض مي‌شوند .

5-‌ هر 8/34  ساعت يك بار تمامي سلول‌هاي نوك ريشه عوض مي‌شود .

الف)  2 و 5             ب) 1 و 3          ج ) 1 و  4                    د ) 3 و  4

 

 

23- سلول بنيادي مغز قرمز استخوان در مرحله‌ي آنافاز  داراي چند كروماتيد است ؟

الف)  46                 ب ) 92                   ج ) 23                   د ) 184

 

24- در كدام يك از جانوران زير قلبي با دو دهليز و يك بطن وجود دارد ؟

1- گنجشك          2- وزغ             3- سفره ماهي          4- ماهي كپور            5- سمندر

الف) 1 و 3              ب ) 2 و 4               ج ) 3 و 5               د ) 2 و 5

 

25- علت اصلي عدم رشد اكثر گياهان عالي در شوره‌زارها و زمين‌هاي نسبتاً  شور چيست ؟

الف) پتانسيل آب در اين زمين‌ها بسياركم است .

ب ) بلورهاي نمك منافذ ريشه و عدسك‌ها  را پر و مسدود مي‌نمايند .

ج ) پتانسيل آب در اين زمين‌ها فوق‌العاده بالاست .

د ) بلورهاي نمك از نفوذ ريشه و تاركشنده در زمين جلوگيري مي‌كنند .

 

26- نمودار زير غلظت نسبي 5 يون در آب بركه و شيره‌ي سلولي  جلبك‌هاي سبز آن بركه را نشان مي‌دهد . با توجه به اطلاعات بدست آمده از اين نمودار  كدام يك از جملات زير صحيح است:

1- يون‌ها به طورانتخابي جذب جلبك‌ها شده‌اند .

2- تمامي يون‌ها با غلظت كمتري  جذب واكوئل‌ها شده‌اند .

3- جذب يون‌ها به طريقه انتقال فعال صورت گرفته است .

4- منيزيم  براي توليد كلروفيل  مورد استفاده قرار گرفته است .

5-  ميزان مصرف هر يوني بايستي متفاوت باشد .

 

الف)  1 و 4            

ب )    3 و 2           

ج )    2 و 4           

د )     1 و 3

 

 

 

 

 

 

 

27- مسير  لوله گوارش زير مربوط  به كدام جانور است ؟

دهان          حلق           مري                    معده             روده             كلئوآك           مخرج

الف) كبوتر                ب ) ملخ                   ج )  قورباغه            د ) خرگوش

 

28- دركدام يك از بخش‌هاي زير غلظت كربن دي‌اكسيد محلول در خون بيشتر است ؟

الف) قلب لوله‌اي ملخ                                ب ) قلب خرچنگ دراز دريايي

ج )  بطن چپ در كبوتر                             د ) بطن قلب ماهي‌كپور

 

29- در تشريخ مغز گوساله وقتي مخچه را به سمت عقب و پايين فشارمي‌دهيم ، در فاصله‌ي بين مخ ومخچه كدام يك از بخش‌هاي زير ديده مي‌شود؟

الف)  برجستگي تالاموس واپي‌فيز                ب ) اجسام مخطط و هيپوفيز

ج ) اپي فيز و برجستگي‌هاي چهارگانه                    د )  هيپوفيز و پايك‌هاي مغزي

 

30-‌ مطابق شكل روبرو ، چند دانه‌ي نخود را كه درحال جوانه زدن بودند ، درون يك لوله آزمايش قرار مي‌دهيم و روي آن را با پنبه‌ي آغشته به آهك مي‌پوشانيم . همان طور كه در شكل مشخص است بين نخودها و پنبه‌ي مربوط يك لايه پنبه هيدروفوب (غيرجاذب)  قرار مي‌دهيم تا از تماس آب آهك با دانه‌ها جلوگيري شود . پس از گذشت 30  دقيقه ، محل قطره‌ي درون لوله شيشه‌اي مدرج چه وضعيتي خواهد داشت ؟  ( شرايط محيطي مثل دما و فشار ثابت است )

الف) قطره به سمت چپ  حركت مي‌كند

ب )  قطره به سمت راست حركت مي‌كند

ج ) قطره در ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست حركت مي‌كند

د ) در روز قطره به سمت راست و در شب به سمت چپ حركت مي‌كند

 

 

 

 

 

 

 

31- با ميكروسكوپي كه عدسي شيئي آن  x40  و عدس چشمي آن  x15  است ساختار تارماهيچه‌اي را بررسي مي‌كنيم . از يك تار ماهيچه‌اي به طول يك ميلي‌متر تصويري به طول 7 سانتي‌متر تهيه شده است . براي مقياس تصوير چه عدسي بايد در زير آن نوشته شود ؟

الف) x70                ب)      x 600               ج )  x 4200                د ) x280

32- براي مشاهده‌ي سلول‌هاي پوششي دهان به چه دليل از رنگ لوگل استفاده مي‌كنيم ؟

الف) تشخيص  بهتر هسته                         ب ) مشاهده آميلوپلاست‌ها

ج ) واضح شدن اندامك‌هاي سيتوپلاسمي        د ) تشخيص نشاسته

33- در برش عرضي برگ شمعداني طرز قرار گرفتن آوندهاي چوبي و آبكش چگونه است ؟

الف) آوندهاي آبكش در روي آوندهاي چوبي قرار مي‌گيرند .

ب ) آوندهاي آبكش در زير آوندهاي چوبي قرار مي‌گيرند .

ج ) دستجات آوندي چوبي و آبكش به موازات هم و در يك سطح قرار دارند .

د )  آوندهاي چوبي و آبكش در دستجات مجزا به طور يك درميان قرار مي‌گيرند .

 34-  در گوارش سلولز در دستگاه گوارش گوسفند ، مواد گياهي پس از نشخوار بعد از مري بلافاصله وارد كدام بخش از دستگاه گوارش مي‌شوند .

الف)  سيرابي            ب ) هزارلا                ج ) نگاري                د ) شيردان

 

35- كدام ماهيچه به ماهيچه دوزنقه‌اي نزديك‌تر است ؟

الف) سينه‌اي بزرگ        

ب) دوسربازو          

ج ) سه سربازو        

د ) جناغي-ترقوي پستاني

 

36- طرح روبرو مغز كدام جانور را نشان مي‌دهد و بخش مشخص شده چه نام دارد ؟

الف) خزنده – نيمكره مخ                 ب) پرنده – لوب بويايي

ج ) ماهي – لوب بويايي                  د ) دوزيست – نيمكره‌هاي مخ

 

37- هنگام استفاده از بزرگ‌نمايي زياد در ميكروسكوپ بايستي ديافراگم ..... وكندانسور ..... باشند ؟

الف) باز – پايين                                      ب ) كاملاً بسته – پايين

ج ) نزديك به وضعيت باز – بالا                   د ) نزديك به وضعيت بسته – بالا

 

38- در يك درخت 10  ساله كدام يك خارجي‌تر است ؟

الف) چوب بهاره سال  84                         ب ) چوب تابستانه سال  84

ج )  چوب بهاره سال  82                         د ) چوب تابستانه سال 82

 

39- در كدام جانور تبادل گازهاي اكسيژن و كربن دي‌اكسيد بين هوا و سلول‌ها به طور مستقيم انجام مي‌شود ؟

الف) پلاناريا              ب ) موريانه              ج ) ماهي                 د ) كرم خاكي

 

40- در مورد تشريح قورباغه  كدام گزينه درست است ؟

الف) جگر دوقسمتي است و گوش خارجي وجود ندارد .

ب ) جگر سه قسمتي است و مجراي شنوايي وجود دارد .

ج )  مثانه به كلوآك  باز مي‌شود و زبان از جلو به كف دهان چسبيده است .

د )  مثانه ندارد و زبان از قسمت انتها به عقب دهان متصل شده است .

 


.

 

باسمه تعالي

 

كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان اصفهان

پاسخنامه آزمون كتبي نهمين دوره  مسابقات آزمايشگاهي

 ( زیست شناسی ) استان اصفهان – فروردين 87

تعداد سوالات : 40 سوال چهار گزينه اي                    مدت پاسخگويي : 35 دقيقه

 

 

                     توجه: اين آزمون نمره منفي ندارد .

 

لطفا سوالات را به دقت مطالعه نموده ، درست ترين پاسخ را با علامت (   ×   ) در پاسخنامه مشخص نماييد .

 

  نام ونام خانوادگي :‌                     نام پدر:                      ناحيه / منطقه :                     نام واحد آموزشي :

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

×

 

 

21

×

 

 

 

2

 

×

 

 

22

 

 

×

 

3

 

×

 

 

23

 

×

 

 

4

 

 

 

×

24

 

 

 

×

5

 

 

×

 

25

×

 

 

 

6

 

 

×

 

26

 

 

 

×

7

 

 

×

 

27

 

 

×

 

8

 

 

 

×

28

 

 

 

×

9

 

 

×

 

29

 

 

×

 

10

 

 

 

×

30

×

 

 

 

11

×

 

 

 

31

×

 

 

 

12

 

 

×

 

32

×

 

 

 

13

×

 

 

 

33

 

×

 

 

14

 

 

 

×

34

 

×

 

 

15

 

×

 

 

35

 

 

 

×

16

×

 

 

 

36

 

 

×

 

17

 

 

×

 

37

 

 

×

 

18

 

 

 

×

38

 

×

 

 

19

 

 

 

×

39

 

×

 

 

20

 

×

 

 

40

 

 

×

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:36  توسط خانم علیمرادی  | 

پاسخ‌نامه بخش سؤال ايستگاهي

 

دانش‌آموز عزيز:  دريكي از ايستگاه‌هاي ده‌گانه اين بخش از مسابقه آزمايشگاه زيست شناسي قرارداريد . براساس سؤال‌هايي كه در هر ايستگاه وجود دارد جواب‌هاي مناسب را در پاسخ نامه بنويسيد . زمان توقف در هر ايستگاه سه دقيقه است . رعايت وقت در هر ايستگاه بسيار اهميت دارد .

 

نام و نام خانوادگي :

 

 


               

 

ايستگاه شماره يك : تشريخ  كبوتر- ماهي

كبوتر :  1-                                2-                                   3-

ماهي :  4-                                 5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره دو : تشريح مغز – چشم

مغز  :  1-                                  2-                                   3-

چشم  :  4-                                5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره سه  : تشريح قلب –  كليه

قلب  :  1-                                  2-                                   3-

كليه :  4-                                  5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره چهار  :  اسكلت – ماهيچه    

اسكلت  :  1-                                       2-                                   3-

ماهيچه :  4-                                       5-                                   6-

 

 


 

ايستگاه‌ شماره پنج   :  اسلايد  گياهي  

 

1- نام اندام :                                        و نوع گياه :            

2- نام اندام :                               و نوع گياه :

3- نام اندام :                               و نوع گياه :

 

 

ايستگاه‌ شماره شش : اسلايد جانوري 

 

1-                                             2-                                             3-

 

 

ايستگاه‌ شماره هفت  :  ابزار شناسي و ميكروسكوپ

ميكروسكوپ  :  1-                               2-                                   3-

ابزارها   :  4-                                      5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره هشت  :   مولاژ گوش و نيم‌تنه 

مولاژ نيم‌تنه  :  1-                                2-                                   3-

مولاژ گوش  :  4-                                 5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره نه   :  مولاژ گياهي  

1-                                             2-                                            3-

4-                                            5-                                            6-

 

 

ايستگاه‌ شماره ده    :   تشخيص تصاوير گياهي و جانوري  

گياهي  :  1-                               2-                                   3-

جانوري : 4-                                        5-                                   6-

 

 

 


 

 

آزمايشگاه فعاليت عملي و رنگ‌آميزي گياهي :

 

با استفاده از اندام گياهي داده شده مقطع عرضي مناسبي را تهيه نموده و سپس با استفاده از دستوركار زير آن را رنگ‌آميزي نماييد .

 

1- ‌آب ژاول                       3 دقيقه

2- شستشو                           -

3- اسيد استيك ضعيف                  1 دقيقه

4- شستشو                          -

5- آبي متيل                      5  دقيقه

6- شستشو                          -

7- كارمن زاجي                 15 دقيقه

8- شستشو                         -

 

پس از ارائه نمونه رنگ شده‌ي خود به داور :

1-   گزارش كار آزمايشگاه را بنويسيد .

2-   نوع گياه ( تك لپه‌اي يا دولپه‌اي بودن ) را با ذكر دليل در گزارش كارخود بنويسيد .

 

 

 

 


ايستگاه شماره يك

تشريح  كبوتر – ماهي

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در جانوران تشريح شده را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره دو

تشريح  مغز  –  چشم

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در اندام‌هاي تشريح شده را درپاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره سه

تشريح  قلب  –  كليه

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در اندام‌هاي تشريح شده را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره چهار

مولاژ اسكلت  – مولاژ  ماهيچه

نام استخوان‌ها و ماهيچه‌هاي مشخص شده در روي مولاژها را در پاسخ‌نامه خود بنويسيد  .

 

ايستگاه شماره پنج

سه اسلايد  ميكروسكوپي (كوپ يا لام آماده ) گياهي دراين ايستگاه وجود دارد . نام اندام و تك لپه‌اي يا دولپه‌اي بودن گياه را در هريك از  لام‌ها مشخص كرده و در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

ايستگاه شماره شش

سه اسلايد  ميكروسكوپي ( كوپ يا لام آماده )  جانوري در اين ايستگاه وجود دارد . نوع بافت مربوطه را مشخص كرده و در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

 

 

 

 

 

ايستگاه شماره هفت

ابزار شناسي و ميكروسكوپ

 

در اين ايستگاه نام بخش‌هايي از ميكروسكوپ  كه شماره‌گذاري شده‌اند و نام ابزارها و وسايلي كه با شماره مشخص گرديده‌اند را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

 

ايستگاه شماره هشت

مولاژ  گوش – مولاژ نيم‌تنه

 

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها را  در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره  نـه

مولاژ گياهي

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها را در پاسخ‌نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره ده

تشخيص تصاوير گياهي و تصاوير جانوري

 

در اين ايستگاه شش تصوير گياهي و جانوري ديده مي‌شود . نام تصوير يا نام قسمت مشخص شده را در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:36  توسط خانم علیمرادی  | 

مطالب قدیمی‌تر